Інструкція з використання Rename Us vlsoftware.net

Функції, доступні у виразах

Contents Index Previous Next

Движок виразів Rename Us дозволяє виконувати Pascal-подібні вирази, які можуть використовуватися в діях по перейменуванню.

Вирази можуть складатися з функцій (дозволяються вкладення будь-якої глибини), арифметичних і логічних операторів та літералів (числових, текстових або булевських). Вираз повертає одне значення числового, текстового або булевського типу.

Зауваження

1. Назви функцій та операторів не залежні від регістру символів.

2. Параметри параметризованих функцій можуть бути як константами (літералами), так і виразами.

3. Текстові літерали повинні братися в одинарні лапки. Якщо літерал містить одинарні лапки всередині, кожен з них повинен бути продубльований.

4. Багаторядкові літерали не дозволяються. Якщо потрібно передати великий текст в якості параметра, розбийте його на невеликі окремі рядки та з'єднайте їх за допомогою оператора +.

Функції

Функції, що відносяться до поточного файлу в черзі

<CURRENT_NAME>
Повертає поточну назву. Для першої дії в списку дій це буде назва файлу (або розширення). Для наступних дій це буде результат попередньої дії.
<FILE_PATH>
Повертає повний шлях.
<FILENO>
Повертає номер файлу в списку файлів проекту.
<INITIAL_NAME>
Повертає початкову назву файлу або розширення (тобто те, що було до першої дії).
<MP3TAG_ALBUM>
Повертає вміст тегу Назва альбому MP3-файлу (лише для файлів, що мають розширення .mp3 або .ape).
<MP3TAG_ARTIST>
Повертає вміст тегу Виконавець MP3-файлу (лише для файлів, що мають розширення .mp3 або .ape).
<MP3TAG_COMMENT>
Повертає вміст тегу Коментар MP3-файлу (лише для файлів, що мають розширення .mp3 або .ape).
<MP3TAG_COMPOSER>
Повертає вміст тегу Композитор MP3-файлу (лише для файлів, що мають розширення .mp3 або .ape).
<MP3TAG_COPYRIGHT>
Повертає вміст тегу Авторські права MP3-файлу (лише для файлів, що мають розширення .mp3 або .ape).
<MP3TAG_ENCODER>
Повертає вміст тегу Кодувальник MP3-файлу (лише для файлів, що мають розширення .mp3 або .ape).
<MP3TAG_GENRE>
Повертає вміст тегу Жанр MP3-файлу (лише для файлів, що мають розширення .mp3 або .ape).
<MP3TAG_TITLE>
Повертає вміст тегу Назва треку MP3-файлу (лише для файлів, що мають розширення .mp3 або .ape).
<MP3TAG_TRACK>
Повертає вміст тегу № треку MP3-файлу (лише для файлів, що мають розширення .mp3 або .ape).
<MP3TAG_URL>
Повертає вміст тегу URL MP3-файлу (лише для файлів, що мають розширення .mp3 або .ape).
<MP3TAG_YEAR>
Повертає вміст тегу Рік MP3-файлу (лише для файлів, що мають розширення .mp3 або .ape).

Математичні

abs( x Numeric ): Numeric
Повертає абсолютне значення числа x
frac( x Numeric ): Numeric
Повертає дрібну частину числа x
int( x Numeric ): Numeric
Повертає цілу частину числа x
round( x Numeric ): Numeric
Повертає значення числа x, округлене до найближчого цілого
sqrt( x Numeric ): Numeric
Повертає квадратний корінь з числа x
power( x Numeric, y Numeric ): Numeric
Зводить число x до степеня y
exp( x Numeric ): Numeric
Повертає експоненту числа x
ln( x Numeric ): Numeric
Повертає натуральний логарифм числа x
cos( x Numeric ): Numeric
Повертає косинус x, де x задається в радіанах
sin( x Numeric ): Numeric
Повертає синус x, де x задається в радіанах
tan( x Numeric ): Numeric
Повертає тангенс x, де x задається в радіанах
atan( x Numeric ): Numeric
Повертає арктангенс x, тобто значення, чий тангенс дорівнює x

Дата і час

date: Date
Повертає поточну дату
time: Time
Повертає поточний час
add_date_time( x DateTime, y Numeric ): DateTime
Додає y днів до дати/часу x. y може бути цілим або дійсним числом, наприклад, 2.5 означає 2 дні та 12 годин.
compare_date_time( Date1 DateTime, Date2 Numeric ): Numeric
Повератє ціле число, що показує результат порівняння дати/часу Date1 та дати/часу Date2: 0, якщо Date1 = Date2; 1, якщо Date1 > Date2; -1, якщо Date1 < Date2.
date_time_diff( Date1 DateTime, Date2 DateTime ): Numeric
Повертає різницю в днях (як дійсне число) між датою/часом Date1 та датою/часом Date2
format_date_time( x DateTime, Mask String ): String
Форматує дату/час x, використовуючи маску Mask. Наприклад, для відображення лише поточного місяця, можна використовувати date в якості першого параметра та 'm' або 'mmmm' в якості другого.

Пов'язані з файлами

file_created( FileName String ): DateTime
Повертає дату і час, коли файл FileName було створено. В FileName повинен передаватися повний шлях.
file_last_modified( FileName String ): DateTime
Повертає дату і час, коли файл FileName було востаннє модифіковано. В FileName повинен передаватися повний шлях.
file_last_accessed( FileName String ): DateTime
Повертає дату і час, коли файл FileName востаннє відкривався. В FileName повинен передаватися повний шлях.
file_size( FileName String ): Numeric
Повертає розмір файлу FileName в байтах. В FileName повинен передаватися повний шлях.
file_version( FileName String ): Numeric
Повертає версію файлу FileName. В FileName повинен передаватися повний шлях.
extract_file_ext( FileName String ): String
Витягує розширення файлу FileName (з крапкою)
extract_file_name( FileName String ): String
Витягує назву файлу з повного шляху FileName
extract_file_dir( FileName String ): String
Витягує шлях до файлу (без символу \ в кінці) з повного шляху FileName
extract_file_path( FileName String ): String
Витягує шлях до файлу (з символом \ в кінці) з повного шляху FileName
extract_file_text( FileName String ): String
Витягує текст з текстового файлу FileName. В FileName повинен передаватися повний шлях.
file_exists( FileName String ): Boolean
Повертає True, якщо файл FileName існує, і False в іншому випадку
dir_exists( DirectoryName String ): Boolean
Повертає True, якщо директорія DirectoryName існує, і False в іншому випадку

Різне

to_number( x <AnyType> ): Numeric
Перетворює x в число
to_string( x <AnyType> ): String
Перетворює x в рядок (текст)
format_float( x Numeric, Mask String ): String
Форматує число x, використовуючи маску Mask. Наприклад, щоб завжди відображувати дві цифри після десяткової точки, використовуйте '0.00' в якості другого параметра.
lpad( Str String, Count Numeric, Char String ): String
Додає символи Char до рядка Str зліва. Count - кількість результуючих символів.
rpad( Str String, Count Numeric, Char String ): String
Додає символи Char до рядка Str справа. Count - кількість результуючих символів.
iif( Condition Boolean, x <AnyType>, y <AnyType> ): <AnyType>
Повертає x, якщо умова Condition дає True, або y в інакшому випадку
upper( Str String ): String
Перетворює рядок Str до верхнього регістру
lower( Str String ): String
Перетворює рядок Str до нижнього регістру
capitalize( Str String ): String
Перетворює перші символи кожного слова рядка Str до верхнього регістру
pretty( Str String ): String
Перетворює перший символ рядка Str до верхнього регістру, а всі інші - до нижнього
length( Str String ): Integer
Повертає довжину (кількість символів) рядка Str
pos( SubStr String, Str String ): Integer
Повертає позицію підрядка SubStr в рядку Str
substr( Str String, Index Integer, Count Integer ): String
Повертає підрядок рядка Str, яка містить Count символів, починаючи з позиції Index
substr_count( Str String, SubStr String ): Integer
Повертає кількість входжень підрядка SubStr в рядку Str
trim( Str String ): String
Відсікає ведучі та кінцеві пробіли і керуючі символи з рядка Str
trim_left( Str String ): String
Відсікає ведучі пробіли і керуючі символи з рядка Str
trim_right( Str String ): String
Відсікає кінцеві пробіли і керуючі символи з рядка Str
string_replace( Str String, SubStr Integer, NewSubStr Integer ): String
Замінює всі підрядки SubStr в тексті Str на NewSubStr
concat( Str1 String, Str2 Integer ): String
Повертає рядок, що є результатом конкатенації рядків Str1 та Str2
ordinal_number( x Integer, Language String, Case Integer, Gender Integer ): String

Порядковий номер. Повертає оригінальне число і порядкове закінчення цілого x.

Language - мова, якою повинен бути представлений результат. Можливі значення: 'en-US' (American English), 'uk-UA' (Ukrainian).

Case - відмінок. Можливі значення: від 'A' да 'F' ('A' - називний, 'B' - родовий і т.д.).

Gender - рід. Можливі значення: 'M' (чоловічий), 'F' (жіночий), 'N' (середній).

Наприклад, ORDINALNUMBER(5, 'B', 'F') поверне 5-ї (тобто скорочене від "п'ятої").

quantitative_numeral( x Integer, Language String, Case Integer, Gender Integer ): String

Кількісний числівник. Повертає оригінальне число і кількісне закінчення для цілого x.

Language - мова, якою повинен бути представлений результат. Можливі значення: 'uk-UA' (Ukrainian).

Case - відмінок. Можливі значення: від 'A' да 'F' ('A' - називний, 'B' - родовий і т.д.).

Gender - рід. Можливі значення: 'M' (чоловічий), 'F' (жіночий), 'N' (середній).

Наприклад, ORDINALNUMBER(3, F, F) поверне 3-х (тобто скорочене від "трьох").

number_to_words( x Numeric, Language String, Options String ): String

Конвертує число x в його еквівалент прописом.

Language - мова, якою повинен бути представлений результат. Можливі значення: 'en-US' (American English), 'uk-UA' (Ukrainian).

Options - набір опцій, розділених символом |, кожна з яких записується у форматі OptionName=OptionValue.
Доступні опції:
- ShowZeroSubunits. Вказує, чи потрібно виводити дрібну частину, якщо вона дорівнює нулю. Можливі значення: True або False. Значення по замовчанню: False.
- ProcessSubunits. Вказує, чи потрібно перетворювати і дрібну частину в слова. Можливі значення: True або False. Значення по замовчанню: False.
- UnitsSubunitsSeparator. Вказує розділювач цілої та дрібної частини числа. Значення по замовчанню: пробіл.
- SubunitsDimension. Розмірність для дрібної частини числа. Значення по замовчанню: 2. Ця опція ігнорується, якщо ProcessSubunits дорівнює True.
- CurrencyCode. Вказує код валюти в форматі ISO 4217. Зараз підтримуються лише наступні коди валют: USD, EUR, UAH. Використання даної опції вказує інтерпретувати число як значення валюти і додавати назви валюти.
- Type. Вказує тип перетворення. Можливі значення: regular, fraction. У останньому випадку результат буде виглядати, наприклад, як ... цілих ... тисячних. Ця опція має значення лише якщо Language дорівнює 'uk-UA'.
- UnitsShortened. Вказує вживати скорочену назву основної одиниці валюти, якщо вона використовується (тобто, наприклад, грн. замість гривень). Ця опція має значення лише якщо Language дорівнює 'uk-UA'.
- SubunitsShortened. Вказує вживати скорочену назву розмінної одиниці валюти, якщо вона використовується (тобто, наприклад, коп. замість копійок). Ця опція має значення лише якщо Language дорівнює 'uk-UA'.

Приклади

1. Вивести число 3467.35 як:

три тисячі чотириста шістдесят сім гривень та 35 копійок

Рішення:

number_to_words( 3467.35, 'uk-UA', 'UnitsSubunitsSeparator= та |CurrencyCode=UAH|ShowZeroSubunits=true' )

2. Вивести число 3467.35 як:

три тисячі чотириста шістдесят сім 3500

Рішення:

number_to_words( 3467.35, 'uk-UA', 'SubunitsDimension=4|ShowZeroSubunits=true' )
remove_digits( Str String ): String
Видаляє цифрові символи з рядка Str
digits_only( Str String ): String
Видаляє нецифрові символи з рядка Str
parse( x <AnyType> ): <AnyType>
Обчислює та повертає результат виразу x. Головне призначення - обчислення виразів, невідомих на момент написання формули, наприклад, тих, що зберігаються в полях баз даних, файлах і т.д.
char( x Integer ): String
Перетворює код ASCII x до його текстового представлення.