Інструкція з використання Rename Us vlsoftware.net

Збереження проекту

Contents Index Previous Next

Щоб зберегти поточний проект, клацніть кнопку Зберегти проект або виберіть меню Проект | Зберегти. Якщо це новий проект, програма запропонує вам ввести назву файлу для нього. По замовчанню, проекти Rename Us зберігаються з розширенням .RNP.

Для збереження проекту під новою назвою файла (тобто перейменування проекту) виберіть меню Проект | Зберегти як...