•  

Narzędzia bazodanowe

Exportizer Screeny

Tutaj opisujemy i pokazujemy najciekawsze i najmocniejsze części interfejsu Exportizer.

Eksport do bazy danych

Eksport kilku tabel do jednego pliku

Eksportowanie ogromnych tabel

Mapowanie pól

Mapowanie tabel

Eksportowanie obrazów i danych BLOB

Eksport do HTML za pomocą szablonu

Dialog eksportu

Wybór źródła danych

Edytor SQL

Menu eksportu

Menu Narzędzia

Tworzenie linii poleceń

[Kliknij obrazy, aby je powiększyć]

Eksport do bazy danych

W Exportizer Pro and Exportizer Enterprise można eksportować dane nie tylko do wielu formatów plików, ale również do dowolnej relacyjnej bazy danych, na przykład, eksport Access - SQL Server, Interbase - Oracle, CSV - PostgreSQL oraz inne kombinacje baz danych.

Eksport do bazy danych (PostgreSQL)

Istnieje zestaw opcji eksportu specyficznych dla baz danych. Na przykład, Tryb eksportu kontroluje akcje eksportowe:

REPLACE+INSERT Program usuwa obiekt docelowy, po tym tworzy go ponownie i wstawia przychodzące wierszy.
CREATE/REPLACE Pusty obiekt docelowy będzie utworzony; jeśli obiekt docelowy już istnieje, zostanie zastąpiony.
APPEND Program dołącza przychodzące wiersze do obiektu docelowego. Program tworzy obiekt docelowy, jeżeli on nie istnieje.
EMPTY+INSERT Program usuwa wszystkie wiersze z obiektu docelowego przed wstawianiem przychodzących wierszy. Program tworzy obiekt docelowy, jeżeli on nie istnieje.
UPDATE Wiersz w obiekcie docelowym jest zastępowany wierszem z obiektu źródłowego, jeżeli posiadają one identyczne klucze.
APPEND+UPDATE Jeżeli wiersz o danym kluczu już istnieje, zostaje zastąpiony wierszem źródłowym; w przeciwnym wypadku jest dołączany na koniec obiektu docelowego.
DELETE Jeżeli w obiekcie docelowym znajdą się wiersze posiadające identyczne klucze jak kolejne wiersze z obiektu źródłowego, zostaną one usunięte.

Exportizer Enterprise ma potężną opcję Tryb pakietowy który może zwiększyć szybkość transmisji danych dla niektórych typów baz danych nawet kilkaset razy.

Eksport kilku tabel do jednego pliku

W ciągu zaledwie kilku kliknięć można łatwo eksportować wybrane tabeli do jednego pliku docelowego (w Exportizer Enterprise). Eksport wybranych tabel po jednej tabeli dla każdego pliku jest również możliwy.

Eksport kilku tabel do jednego pliku

Eksportowanie ogromnych tabel

W wielu narzędziach eksportowanie ogromnych tabel wymaga dużego zużycia pamięci i czasami może spowodować przepełnienie pamięci operacyjnej.

Exportizer Enterprise może rozwiązać ten problem, używając trybu Okno danych na żywo. W tym trybie tylko bieżący ekran rekordów jest przechowywany w pamięci, a użycie pamięci nie zwiększa się podczas przewijania i eksportowania tabeli. Ten tryb nie zawsze można zastosować i działa wolniej, ale w większości przypadków może pomóc.

Zobacz więcej rozwiązań w dokumentacji Exportizer.

Eksportowanie ogromnych tabel

Mapowanie pól

Przed eksportem danych możesz specyfikować mapowania pól źródło-cel.

Tutaj do pól bazy danych możesz dodać oraz pola obliczone i nawet określić indywidualny plik docelowy dla każdego pola źródłowego. W przypadku niektórych formatów eksportu (np. Excel lub HTML), możliwe jest dodawanie wyrażeń do obliczania sum kolumn. [Pro, Enterprise]

Gdy usuniesz jakiekolwiek mapowanie z listy, odpowiedni element nie zostanie wyeksportowany.

Jeśli pominiesz ten krok, oprogramowanie samo zbuduje te mapowania zgodnie z formatem pliku docelowego lub typem bazy danych.

Mapowanie pól przy eksporcie z Access do PostgreSQL

W przypadku eksportowania do relacyjnych baz danych narzędzie może konwertować typy kolumn źródłowych na typy kolumn docelowych (patrz przykład migracji danych z Access do PostgreSQL na zrzucie ekranu). W każdym razie możliwe jest ręczne określenie pełnych specyfikacji kolumn docelowych. [Pro, Enterprise]

Mapowania pól można zapisać do pliku i załadować z pliku.

Mapowanie tabel

Przy eksporcie wielu tabel możesz określić mapowania tabel. [Enterprise]

Jeśli pominiesz ten krok, oprogramowanie zbuduje te mapowania automatycznie według typu docelowego.

Dla każdej pary tabel źródłowych i docelowych można dodać odpowiednie mapowania pól.

Mapowania tabel można zapisać do pliku i załadować z pliku.

Mapowanie tabel dla eksportu z SQLite do PostgreSQL

Eksportowanie obrazów i danych BLOB

Program może automatycznie wykryć najbardziej znanych typów obrazów (JPG, PNG, GIF, BMP, ICO) w polach BLOB bazy danych źródłowej i eksportować je na przykład do formatu HTML, RTF lub Excel. Potrafi także konwertować formaty obrazów w locie. [Pro, Enterprise]

Dane z pól BLOB, CLOB oraz innych mogą być eksportowane do pojedynczych plików. [Pro, Enterprise]

do HTML: Eksportowanie obrazów bazy danych do HTML
do RTF: Eksportowanie obrazów bazy danych do RTF

Eksport do HTML za pomocą szablonu

Korzystanie z szablonu HTML pozwala na wytwarzanie bardzo konfigurowalnego pliku wyjściowego. Powstały plik HTML może być stosowany bezpośrednio bez dalszej edycji.

Eksport danych do HTML za pomocą szablonu

Dialog eksportu

Dialog eksportu pozwala wybrać format wyjściowy i określić wiele opcji eksportowych, wspólnych lub specyficznych dla wybranego formatu docelowego.

Dialog eksportu i główne okno

Wybór źródła danych

W oknie dialogowym wybierania źródła danych wybierasz silnik bazy danych, którego chcesz użyć do otwarcia źródła danych oraz źródło danych. Źródłem danych może być folder z plikami danych (np. .dbf lub .csv), plik wielotabelowej bazy danych [Pro, Enterprise], źródło ODBC [Pro, Enterprise], ciąg połączenia ADO [Enterprise] i t.p.

Niektóre typy baz danych mogą być otwierane przez różne silniki baz danych. Na przykład bazy danych Oracle mogą być otwierane przez FD [Enterprise], ADO lub BDE. Zalecamy używanie FD, gdy tylko jest to możliwe, ale możesz wypróbować różne silniki i porównać, który jest lepszy dla Twojej pracy.

Wybór źródła danych ODBC w Exportizer Pro

Edytor SQL

Exportizer Pro and Exportizer Enterprise pozwalają na pisanie własnych zapytań SQL. Wyniki zapytań SQL mogą być eksportowane, jak to się robi dla tabel z listy tabel. Edytor SQL daje wszystko, czego potrzebujesz, aby wygodnie pisać zapytania: podświetlanie składni SQL, funkcjonalność UNDO, ładowanie i zapisywanie plików, wsparcie parametrów SQL, przechowywanie historii wykonanych zapytań itp.

Możesz jednocześnie otworzyć tyle okien SQL, ile potrzebujesz. Dane z wielu okien można wyeksportować w jednej operacji eksportu.

Edytor SQL

Menu eksportu

Menu eksport daje możliwość wyboru, co eksportować: aktualną tabelę lub wynik zapytania SQL, kilku wybranych tabel lub nawet wszystkich tabel bazy danych na raz. Można również kopiować dane z otwartego źródła danych do schowka.

Menu eksportu

Menu Narzędzia

W Menu Narzędzia jest zestaw funkcji do pracy z danymi: umieszczanie zakładek, kopiowanie danych, wklejanie danych tabelarycznych ze schowka (na przykład, skopiowane z programu Excel), wydruk danych itp.

Menu Narzedzia

Zarejestrowane bazy danych

Specjalny interfejs umożliwia przeglądanie lub edycję zarejestrowanych baz danych i ich parametrów. Możesz edytować parametry baz danych pojedynczo lub grupowo (jeśli wybierzesz grupę baz danych).

Praca z zarejestrowanymi bazami danych

Tworzenie linii poleceń

Eksportowanie danych może być wykonywane za pomocą linii poleceń. W trybie linii poleceń, możliwe jest wykorzystanie wszystkich opcji, które są dostępne w GUI. Dużą zaletą jest to, że linia poleceń może być generowana automatycznie za pomocą GUI.

Tworzenie linii poleceń dla eksportu danych